HUTA STARA W DOKUMENTACH

WYDAWNICTWACH  I  STATYSTYCE

 


DOKUMENTY

 

                         Najstarszymi dokumentami jakie udało się dotychczas odnaleźć są katastry gruntowe zwane metrykami , znajdują się w archiwum historycznym we Lwowie. Katastry te zawierają dane mieszkańców, którzy byli właścicielami gruntów w Hucie Starej. Określają one nazwisko i imię właściciela gruntów ich rodzaj i wielkość. Podają także numer domu i nadany numer działki a także szcunek zobowiązań podatkowych tzw. "rocznego pożytku w naturze i w szacunku pieniężnym".

 

Metryki Józefińskie - pierwszy kataster gruntowy powołany patentem cesarza Józefa II w dniu 12 kwietnia 1785 roku. Spis gruntów w Hucie Starej prowadzony był w latach 1787-1789. Opis granic wsi podpisany jest w dniu 15 października 1787roku. Inne dokumenty dotyczące tego spisu sporządzane były również w roku 1824 a nawet 1827.

Pierwsza strona opisu granic Huty Starej od strony wschodniej


Druga strona opisu granic Huty Starej od strony południowej

 

Trzecia strona opisu granic Huty Starej od strony południowej i zachodniej

Czwarta strona opisu granic Huty Starej od strony zachodniej i północnej

Piąta strona opisu granic Huty Starej od strony północnej

 

 

Opisanie

jest to szczegółowy opis granic wsi Huta Stara precyzyjnie określający odległości od charakterystcznych punktów (trakty, kopce, kamienie ciosowe itp) w sążniach.

Oświadczenie

       mieszkańców będących przedstawicielami wsi Huta Stara i Wyczułek (pisownia orginalna) podczas dokonywania spisów. Z Huty Starej podpisy (krzyżyki) złożyli:

                             Antoni  Baranowski   -  wójt

                             Michał  Mydłowski

                             Stanisław   Bobik

                             Jan      Braszka

                             Wojciech Dobrucki

                             Jakub  Krzeszowski

 

Metryki Franciszkańskie - drugi kataster gruntowy powołany patentem cesarza Franciszka I w dniu 23 grudnia 1817 roku. Akta te zawierają szczegółowy opis gruntów, właścicieli i obszaru gruntu itp. Spis w Hucie Starej rozpoczyna się 16 stycznia 1820 roku Notą ( ślubowaniem, przysięgą) Ignacego Krzyszowskiego przełożonego Gminy i trwał do maja 1821 roku kiedy to sporządzony został bilans gruntów. Sam spis nie został jednak ukończony w tym roku ale trwał nadal. Protokół reklamacji nosi datę 30 lipca 1822 roku.

 

 

 

 

 

Przykładowy arkusz spisowy

 

                     Nota

              ( przysięga )

          podpisana przez

     Ignacego Krzyszowskiego

 w dniu 16 stycznia 1820 roku

 

".... patent z roku 1787 wzmocnił prawa chłopów do ziemi. Wprowadzał on bowiem podział na grunty chłopskie (rustykalne) i grunty dworskie (dominialne). Za grunty rustykalne uznane zostały ziemie, które były w posiadaniu chłopów w dniu 1 listopada 1786 roku. Patent zabraniał również włączania ziem chłopskich do folwarków, wypędzać chłopów z ziemi. W przypadku opuszczenia ziemi przez chłopa dwór miał obowiązek osadzić na tych ziemiach innych poddanych. Równocześnie z tym patentem wszystkie grunty zostały zapisane w kastrze gruntowym, tak więc stan posiadania chłopa został mocno utwierdzony.
Warta w tym miejscu zauważenia jest również tzw. reforma urbarialna, która miała zmienić stosunki produkcji w rolnictwie. Jej celem była zamiana pańszczyzny i danin w naturze na czynsze pieniężne. Wysokość czynszu miała być uzależniona od dochodu w danym gospodarstwie. W latach 1785 - 1787 przeprowadzono pomiar i klasyfikacje wszystkich gruntów i założono pierwszy na ziemiach polskich kaster gruntowy, tzw. metrykę józefińską. "Z oszacowanego dochodu brutto 70% miało pozostać dla chłopa, państwo w formie podatku miało otrzymać 12 % zaś dwór w formie czynszu 17 %." Reforma ta została wprowadzona w życie w Galicji w dniu 1 listopada 1789 roku, jednakże po śmierci Józefa II na skutek nacisków szlachty cesarz Leopold uchylił ją całkowicie w kwietniu 1790 roku.
"

(źródło: www.sciaga.pl/tekst/15292-16-gospodarka_na_ziemiach_polskich_w_epoce_napoleonskiej)

 

 


WYDAWNICTWA

 

 

Taka perełka przesłana przez Pana Remigiusza Paducha ze Stargardu Szczecińskiego, takiego samego potomka kresowian jak my sami,tylko z miejscowości Olejów pow. Zborów, też woj. tarnopolskie.Tłumaczenie na język polski jest również dziełem p. Remka, który jest współtwórcą ciekawej strony o Olejowie  www.olejow.pl

 

                    

 


 

 


 

   


STATYSTYKA

 

1855r.

   

1868r.

 

1872 r.

 

1897 r.

   

1903 r.

 

1904r.

   

1905r.

 

1909 r.

 

1918 r.

   

1923 r.

 

1926/27 r.

 

1928 r.

 

1930 r.

 

1933r. ?

 

1934r.

 

1937 r.


   

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 3, 1880-1914


Wzrost liczby mieszkańców Huty Starej w latach 1890 - 1944

na podstawie powyższych dokumentów


 

 

                                                                                                                                                          powrót

dokumenty pochodzą z zasobów bibliotek cyfrowych: http://mbc.malopolska.pl,  http://www.wbc.poznan.pl, http://www.polona.pl,  http://www.sbc.org.pl/dlibra